Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden VissenOp1

Versie July 2020 VissenOp1 streeft er naar om op een professionele wijze een Intermediair te zijn voor de Huurder en Verhuurder, Koper en Verkoper van Vis benodigdheden, Boten/Trailers, Visgidsen en Vis-accommodaties.

VissenOp1 staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Arnhem, Nederland, onder nummer 09133651.

Artikel 1. Definities en Toepasselijkheid

1.1 DEFINITIES.

In de Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen met een hoofdletter de betekenis zoals hierna weergegeven. Alle gedefinieerde woorden en termen in enkelvoud hebben dezelfde betekenis als in het meervoud en vice versa. Abonnement: Een abonnement voor de levering en ontvangst van het Pakket waarmee de Verhuurder, Verkoper of Aanbieder de gelegenheid wordt geboden om Vis benodigheden, Boot/Trailer, Visgids of Vis Accommodatie ook wel te noemen “Dienst,Product of verblijf”, te beheren en toegankelijk te maken op het internet ten behoeve van de verhuur of Verkoop.

Besloten delen: Delen van de websites die alleen voor de Verhuurder, verkoper of aanbieder met Gebruikersnaam en Wachtwoord toegankelijk zijn.

Aanbieder: Aanbieder van een dienst of product

Huurder: De Huurder van het Verblijf van de Verhuurder.

Huurovereenkomst: Een overeenkomst tussen Huurder en Verhuurder ten behoeve van de huur van een Verblijf.

Inhuur overeenkomst: Een overeenkomst tussen aanbieder en inhuurder.

Inhoud: Alle soorten digitale informatie, gegevens, teksten, bestanden, foto's, plaatjes, berichten of andere vormen van inhoud.

Intermediair: VissenOp1, ontwikkelaar, eigenaar en Intermediair

Overeenkomst: Alle bestellingen, contracten, abonnementen en inschrijvingen tussen Intermediair en de Koper, Inhuurder en Verhuurder.

Pakket: Een website pakket met bijbehorende functionaliteit waar afhankelijk van gekozen pakket een jaarlijkse abonnement vergoeding voor is verschuldigd.

Persoonlijke Gegevens: Informatie waarmee de Verhuurder, Verkoper en Aanbieder kan worden geïdentificeerd.

Registreren / Registratie: De Verhuurder /Verkoper en aanbieder dient Persoonlijke Gegevens te verstrekken aan het Intermediair middels Registratie.

Server: Een door het Intermediair gebruikt computersysteem waarmee Inhoud op een gestructureerde manier wordt opgeslagen en toegankelijk wordt gemaakt voor de Verhuurder /Verkoper en aanbieder.

Verblijf: Te verhuren accommodatie van Verhuurder of Te koop aangeboden object van Verkoper.

Verhuurder: Ieder natuurlijk persoon / rechtspersoon die ;één of meerdere Verblijven ter verhuur aanbiedt en met wie het Intermediair een Overeenkomst sluit.

1.2 TOEPASSELIJKHEID.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, Overeenkomsten en overige rechtsverhoudingen tussen Intermediair en Verkoper,Verhuurder en Aanbieder. De toepasselijkheid van eventuele in/aankoop- of andere voorwaarden van de Verkoper/Verhuurder en aanbieder zijn uitgesloten, tenzij door het Intermediair uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

1.3 NIETIGHEID OF ONVERBINDENDHEID.

Nietigheid of onverbindendheid van één van de bepalingen van deze Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In het geval één of meerdere bepalingen nietig, vernietigbaar of onverbindend zijn, worden deze geacht te zijn omgezet in bepalingen die wel geldig zijn en die het meest de inhoud en de strekking van de nietige of onverbindende bepaling benaderen.

Artikel 2. Abonnement

2.1 DUUR. De duur van een Abonnement is ten minste 12 maanden en gaat pas in na de gratis proefplaatsing. Aan het eind van deze proefplaatsing sturen wij u een e-mail dat de gratis periode voorbij is, u zit dan nergens aan vast en kunt uw keuze maken om door te gaan of niet. Er wordt dus niet automatisch een abonnement afgesloten.

Indien u wenst door te gaan dient u alleen de doorgaan link in de 2de mnd email aan te klikken en uw gegevens in te vullen dan gaat de abonnementsperiode automatisch in op de eerste dag na dat de Gratis proefplaatsing periode is verlopen (Gratis proefplaatsing is vanaf Januari 2021, duur 3 mnd. voor verhuur,3 mnd voor aanbieden en 3 mnd. voor verkoop) u ontvangt tijdig een email om dit te bevestigen, de kosten zijn dan 75,- excl. 21% Btw per 12 Maanden.

Op schriftelijk verzoek (email) van de Verhuurder of Verkoper kan het Verblijf tijdelijk of permanent uit beeld worden gehaald (niet meer toonbaar op het internet).

Bij plaatsing van meer dan 30 advertenties zijn andere tarieven van toepassing deze kunt u opvragen per email.

2.2 VERLENGING, OVERDRACHT EN OPZEGGING. Na het verstrijken van de overeengekomen minimum periode (12 maanden) wordt het abonnement automatisch verlengd, tenzij opzegging tegen het einde van deze overeengekomen minimum periode plaatsvindt met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 1 maand. Tussentijdse overdracht of opzegging van een Abonnement voor het verstrijken van de overeengekomen minimum periode is niet mogelijk, behoudens het elders in de Voorwaarden of in de Wet bepaalde. Na het verstrijken van de overeengekomen minimum periode kan het Abonnement te allen tijde kosteloos worden opgezegd met een opzegtermijn van 1 maand.

2.3 UPGRADE Indien tijdens een lopende abonnementsperiode een nieuw Abonnement voor een hoger pakket wordt afgesloten (een zo genoemde upgrade), dan is er sprake van een nieuwe Overeenkomst waarop eveneens het bepaalde in artikel 2.1 van toepassing is.

2.4 OPSCHORTING. Onverminderd de artikelen 2.1, 2.2 en 2.3 van deze Voorwaarden kan Intermediair haar verplichtingen jegens de Verhuurder uit het Abonnement of anderszins, opschorten of het Abonnement met onmiddellijke ingang opzeggen, middels een schriftelijke kennisgeving indien: - de Verhuurder/Verkoper of aanbieder is overleden; - de Verhuurder/Verkoper of aanbieder één of meerdere verplichtingen uit hoofde van het Abonnement, deze Voorwaarden of enige ander rechtsverhouding met Intermediair niet nakomt en de Verhuurder/Verkoper deze tekortkoming, indien deze voor herstel vatbaar is, niet herstelt binnen 30 dagen nadat hij daarop door Intermediair is gewezen. - Het faillissement, de surseance van betaling of deelname aan schuldsaneringsregeling van de Verhuurder/Verkoper of aanbieder is aangevraagd - of de Verhuurder/Verkoper of aanbieder een buitengerechtelijk akkoord treft met zijn crediteuren op grond waarvan Intermediair vermoedt dat de Verhuurder/Verkoper zijn (betaling)verplichtingen niet langer zal nakomen. - Intermediair niet langer in staat is om de Abonnementen of onderdelen daarvan te kunnen leveren, ongeacht de reden daarvan. - In redelijkheid van Intermediair niet langer gevergd kan worden het Abonnement met de Verhuurder voort te zetten.

2.5 RESTITUTIE EN KORTINGEN. Bij voortijdige beëindiging van de Overeenkomst heeft de Verhuurder, verkoper of aanbieder, ongeacht de reden of wijze van beëindiging, geen recht op restitutie van vooruitbetaalde abonnementsgelden. Aanbiedingen en/of kortingen op Overeenkomsten kunnen niet in combinatie worden gebruikt.

Artikel 3. Tarieven en Vergoedingen

3.1 VERGOEDINGEN. Voor de dienstverlening van het Intermediair zijn vergoedingen verschuldigd volgens de overeengekomen tarieven. Tariefwijzigingen zullen pas van toepassing zijn bij een eerstvolgend abonnement of abonnementsperiode. Bestaande Overeenkomsten blijven van kracht tot het verlopen van die Overeenkomst. Bij het verlengen van een bestaande Overeenkomst zullen de nieuwe tarieven van toepassing zijn. De Verhuurder, Verkoper of aanbieder verleent zijn/haar goedkeuring voor het in rekening brengen van de overeengekomen tarieven via een door de Verhuurder, Verkoper od aanbieder aangegeven betalingsmethode. Alle prijzen en vergoedingen die de Verhuurder, Verkoper of aanbieder aan het Intermediair verschuldigd is, zijn inclusief de verschuldigde wettelijke belastingen.

3.2 AFWIJKINGEN. Indien tussen de datum van aanbod en die van sluiten van de Overeenkomst prijsverhogingen mochten optreden dan behoudt Intermediair zich het recht voor een dergelijke verhoging aan de Verhuurder, Verkoper of aanbieder door te berekenen, tenzij dit uitdrukkelijk door een wettelijk verbod is uitgesloten.

Artikel 4. Betalingen

4.1 BETALING. Het verschuldigde abonnementsgeld dient bij vooruitbetaling te worden voldaan. Alle betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. De factuurdatum wordt gesteld op de aanvang datum van de overeenkomst met in achtneming van de gratis proefplaatsing. Indien de Verhuurder/Verkoper of aanbieder het betalingstermijn overschrijdt is deze van rechtswege in verzuim en is de Verhuurder/Verkoper of aanbieder vanaf de datum van verzuim een vertragingsrente over het uitstaande bedrag verschuldigd, hierbij wordt een deel van een maand gerekend voor een hele maand, alsmede de buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van 50 euro, alsmede in voorkomend geval de gerechtelijke kosten.

4.2 EXTERNE BETAALSERVICE. Het Intermediair brengt bij gebruik van een Externe Betaalservice de verschuldigde vergoedingen in rekening bij de Verhuurder.

4.3 TE LATE BETALING. Indien de Verhuurder/Verkoper of aanbieder niet binnen de betalingstermijn of in geval van verlenging voor de verloopdatum van het abonnement heeft betaald, dan kan het Intermediair het Abonnement deactiveren. Het Verblijf/Boot of product is dan niet langer zichtbaar op de website.

Artikel 5. Verplichtingen van de Verhuurder, Verkoper of Aanbieder.

5.1 ACCEPTATIE VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN. Bij Registratie gaat de Verhuurder,Verkoper of Aanbieder een Overeenkomst aan met het Intermediair en accepteert de Verhuurder, Verkoper of Aanbieder de Algemene Voorwaarden van het Intermediair.

5.2 REPUTATIE INTERMEDIAIR. De Verhuurder/Verkoper of Aanbieder weerhoudt zich van het doen van uitlatingen of gedragingen, die de goede naam van het Intermediair kunnen schaden.

5.3 VERSTORING FUNCTIONEREN. De Verhuurder/Verkoper of Aanbieder zal geen enkele data, informatie, materiaal of toepassingen uploaden, e-mailen, posten, verzenden of anderszins beschikbaar maken of plaatsen die schade kunnen toebrengen, verstoringen kunnen veroorzaken aan of prestaties kunnen verminderen van de Servers van het Intermediair of aan/van andere servers op het Internet.

5.4 INHOUD RESTRICTIES. De Verhuurder/Verkoper of Aanbieder zal geen Inhoud, informatie of toepassingen uploaden, e-mailen, posten, verzenden of anderszins beschikbaar maken of plaatsen: - die onwettig zijn; - die schending maken van enig patent, merkenrecht, bedrijfsgeheim, auteursrecht, of andere eigendomsrechten van welke partij ook; waarvan de Verhuurder/Verkoper of Aanbieder het recht niet heeft om deze beschikbaar te stellen vanuit de wet, vanuit contractuele bepalingen of vanuit beroepsgeheim of op basis van vertrouwelijke informatie; die moreel verwerpelijk of lasterlijk zijn; die pornografische afbeeldingen en/of teksten bevatten, die afbeeldingen en/of teksten van kindermisbruik, dierenleed of ander leed bevatten al dan niet met als doel dit te propaganderen; -Het Intermediair kan bij overtreding van hierboven genoemde de Overeenkomst met de Verhuurder/Verkoperof Aanbieder per direct eenzijdig beëindigen en hiervan melding maken bij de daarvoor aangewezen instanties.

5.5 INFORMATIE. Verhuurder/Verkoper of Aanbieder garandeert : a) dat de beschrijving van de accommodatie(s), Boot of product geheel overeenkomstig de werkelijkheid is en dat deze informatie gedurende de gehele looptijd van de samenwerking actueel gehouden wordt. b) een goede en constante kwaliteit van de accommodatie(s), Boot en inventaris gedurende de gehele looptijd van de samenwerking; c) dat de accommodatie(s) of boot in alle opzichten veilig is/zijn en geen gebreken heeft/hebben die de veiligheid van huurders en hun bezittingen in gevaar kan brengen. Verhuurder houdt zich aan officiële marktconforme tarieven omtrent de servicekosten (energiekosten, schoonmaak en toeristenbelasting). Verhuurder is aansprakelijk voor schade op enigerlei wijze toegebracht aan gasten of hun bezittingen veroorzaakt door gebreken en/of technische storingen aan de accommodatie. Tevens is Verhuurder verantwoordelijk voor een correcte afhandeling van klachten over kwaliteitsgebreken van de accommodatie(s) of boot en wordt de Verhuurder verantwoordelijk gehouden voor afwijkingen in de inrichting die niet conform de beschrijving van de woning en inventaris op de site(s) van Intermediair zijn. Verhuurder zet zich volledig in om de samenwerking te bevorderen door het beschikbaar stellen van juiste en actuele informatie en het strikt uitvoeren van de wijzigingen in het online administratiesysteem waardoor de internetsite(s) in staat zijn als online Intermediair te functioneren. Verhuurder dient voor eigen rekening een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Verhuurder heeft het recht de prijs van de accommodatie(s) aan te passen. Indien de prijs van de aangeboden accommodatie(s) stijgt in de periode tussen het moment van reservering en de uitvoering van de reservering ontstaat, voor consument, het recht te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door de Verhuurder.

Artikel 6. Beschikbaarheid, Wijzigingen en Risico

6.1 BESCHIKBAARHEID. Het Intermediair is gehouden aan de inspanningsverplichting om een zo groot mogelijke beschikbaarheid van het Abonnement van de Verhuurder/Verkoper of aanbieder aan te bieden. Het Intermediair kan niet garanderen dat het Abonnement altijd beschikbaar is en heeft het recht de dienstverlening tijdelijk op te schorten in verband met onderhoud, een door te voeren wijziging of andere dringende zaken.

6.2 WIJZIGINGEN. Intermediair heeft het recht vergoedingen, de Voorwaarden, leveringen en de inhoud van Abonnementen te wijzigen. Intermediair maakt dergelijke wijzigingen ten minste 4 weken voor de invoering op genoegzame wijze aan de Verhuurder/Verkoper of Aanbiedr bekend. Wijzigingen worden onder meer per e-mail of via de website www.VissenOp1.nl gecommuniceerd. Indien een wijziging in het nadeel van de Verhuurder/Verkoper of Aanbieder is, heeft de Verhuurder/Verkoper of Aanbieder het recht om de betreffende Overeenkomst schriftelijk en kosteloos op te zeggen voor en met ingang van de datum waarop de wijziging ingaat. In het geval dat de Verhuurder/Verkoper of Aanbieder de betreffende Overeenkomst niet binnen 4 weken na kennisgeving van de wijziging heeft opgezegd, wordt hij geacht met de wijziging(en) te hebben ingestemd. De volgende wijzigingen worden niet aangemerkt als een wijziging in de zin van voortgaande en vormen derhalve geen grond voor opzegging: - verlaging van enige vergoeding; - wijziging die noch in het voordeel, noch in het nadeel van de Verhuurder/Verkoper of Aanbieder zijn (neutrale wijzigingen); - wijzigingen die noodzakelijk zijn op grond van wetgeving of enige andere door de overheid vastgestelde regeling of maatregel; - verhoging van vergoedingen van betalingsverkeer; - aanvullingen van functionaliteiten per Abonnementsvorm.

6.3 NETWERK & LOGIN. Het Intermediair is gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de netwerken, netwerkelementen, IP adressen of login procedures die gebruikt worden voor het Abonnement. Indien redelijkerwijs te verwachten valt dat een wijziging in een netwerk een behoorlijke aanpassing zal vereisen van de Verhuurder, dan zal het Intermediair deze wijziging binnen een redelijke termijn voor de invoering bekend maken.

Artikel 7. Intellectuele Eigendomsrechten

7.1 INTELLECTUELE EIGENDOM VAN HET INTERMEDIAIR. De volledige websites van Intermediair zijn Intellectuele eigendom van het Intermediair.

7.2 TOESTEMMING. De Verhuurder/Verkoper of Aanbieder verklaart dat hij/zij de Inhoud in eigendom heeft of plaatst met toestemming van de eigenaar van de auteursrechten.

7.3 EIGENDOM. De Intermediair erkent dat de Verhuurder/Verkoper of Aanbieder eigenaar is en blijft van alle materiaal die de Verhuurder/VErkoper of Aanbieder zelf creëert en plaatst.

7.4 SCHENDING. Intermediair is niet aansprakelijk, in welke vorm dan ook, wanneer de Verhuurder /Verkoper of Aanbieder auteursrechten of andere rechten van derden schendt. De Verhuurder /Verkoper of AAnbieder vrijwaart Intermediair voor alle aanspraken ter zake.

7.5 VERSPREIDING. Het is de Verhuurder/Verkoper of Aanbieder niet toegestaan informatie waarvan het eigendomsrecht bij Intermediair berust te kopiëren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of verspreiden zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Intermediair.

Artikel 8. Totstandkoming van de Overeenkomst

8.1 OVEREENKOMST. Het Intermediair heeft het recht om Overeenkomsten zonder opgaaf van redenen te weigeren.

8.2 AANBIEDINGEN. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen en onder voorbehoud van eventuele print- of programmeerfouten en onderhevig aan de mogelijkheid van tussentijdse wijzigingen in prijs en samenstelling. Overeenkomsten komen pas tot stand indien de aanvaarding hiervan door Verhuurder/Verkoper of Aanbieder is bevestigd.

8.3 LEVERING. Alle door of namens Intermediair opgegeven leveringstijden zijn indicatief. Uitsluitend in het geval dat deze termijn onredelijk wordt overschreden, heeft de Verhuurder/Verkoper of Aanbieder het recht de levering te annuleren c.q. te ontbinden. De Verhuurder/Verkoper of Aaanbieder heeft uit dien hoofde nimmer recht op schadevergoeding

Artikel 9. Aansprakelijkheid en Vrijwaringen

9.1 AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VERHUURDER/VERKOPER OF AANBIEDER. De Verhuurder /Verkoper of Aanbieder is aansprakelijk voor alle schade die door het Intermediair wordt geleden, ontstaan ten gevolge van een aan de Verhuurder /Verkoper of Aanbieder toerekenbaar onrechtmatig handelen of nalaten of een aan hem/haar toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn/haar verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst of vanuit het niet naleven van de Algemene Voorwaarden. Daarnaast is de Verhuurder /Verkoper of Aanbieder volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de getoonde informatie en foto's. Het Intermediair draagt hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid.

9.2 LINKS. Het is de Verhuurder / Verkoper of Aanbieder toegestaan om links te plaatsen van hun persoonlijke website.

9.3 AFWIJZING. Intermediair wijst alle uitdrukkelijke en impliciete garanties met betrekking tot de informatie en dienstverlening van de hand. Hiermee worden ook bedoeld impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en het geen inbreuk maken op rechten van derden. Het Intermediair kan niet garanderen dat (a) het Pakket aan eisen en wensen voldoet; (b) het Pakket te allen tijde storingsvrij, veilig en foutvrij is; (c) mogelijke fouten in software of programmacode gecorrigeerd (kunnen) worden.

9.4 MISCOMMUNICATIE. In het communicatieverkeer tussen de Verhuurder/Verkoper of Aanbieder en Intermediair is Intermediair op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, vertragingen of niet overkomen van boodschappen dan wel onduidelijke mededelingen veroorzaakt door het gebruik van internet, email of enig ander communicatiemiddel.

9.5 BEPERKINGEN AANSPRAKELIJKHEID INTERMEDIAIR. Het Intermediair zal in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor elke vorm van schade, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit: - het gebruik van de websites van het Intermediair of Abonnement van de Verhuurder/Verkoper; - ontoegankelijkheid van de Website wegens technische oorzaken, foutief verstrekte URL en/of e-mailadres aan de Verhuurder van de Website; - onderhoud en calamiteiten; - Algemene Voorwaarden VissenOp1 - onjuiste, onvolledige of niet actuele informatie; - de eventuele gevolgen van het handelen op grond van vermeldde informatie; - het onrechtmatig gebruik van de systemen van het Intermediair door derden; - het onverhoopt kwijtraken van Inhoud van de Verhuurder/Verkoper of Aanbieder; - Inhoud die door de Verhuurder/Verkoper of Aanbieder of door derden is geplaatst en/of voor onbekende doeleinden wordt gebruikt; - zaken in Huurovereenkomsten tussen Huurders en Verhuurders; - gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie; - een fout of tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst tot het plaatsen van het Verblijf.

9.6 INFORMATIE, BOEKINGEN EN HUUROVEREENKOMSTEN. Alle informatie van Verblijven wordt opgegeven door (particuliere) Verhuurders zelf. Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van de website VissenOp1 de uiterste zorg wordt nagestreefd om de informatie zo goed mogelijk weer te geven, sluit VissenOp1 de uitgever, redactie en medewerkers van VissenOp1, alsmede de met de website samenwerkende kantoren iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolkomenheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is. Boekingen komen altijd tot stand tussen Huurder en Verhuurder of Aanbieder. Na een boeking neemt de Verhuurder, Aanbieder het initiatief om tot een daadwerkelijke huurovereenkomst te komen. De Verhuurder/Verkoper of Aanbieder behoudt hierbij het recht om boekings- of informatieverzoeken te negeren. Voor eventuele klachten dient direct contact te worden opgenomen met de Verhuurder of Aanbieder. Eventuele problemen en geschillen in de Huurovereenkomst zijn uitsluitend een zaak tussen Huurder en Verhuurder of Aanbieder.

Artikel 10. Overmacht

10.1 OVERMACHT. Het Intermediair is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Verhuurder/Verkoper of Aanbieder indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan schuld. Indien Intermediair zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet geheel of niet tijdig kan nakomen is zij gerechtigd de betreffende Overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder deswege schadeplichtig te zijn, te ontbinden, ook als Intermediair als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

10.2 DEFINITIE. Onder overmacht wordt ondermeer verstaan het niet functioneren van de host-server van de websites van de Intermediair, storingen in het internetverkeer, storingen veroorzaakt door spamming van de websites van het Intermediair, een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, een storing op het door de Intermediair gebruikte computernetwerk, brand, waterschade, bijzondere weersomstandigheden, rampen, oorlog en oorlogsdreiging, besmettelijke ziekten, maatregelen van overheidswege, oproer, molest, uitsluitingen, stiptheidsacties, transportvertraging, een staking en niet tijdige dan wel correcte levering(en) door leveranciers.

Artikel 11. Slotbepalingen

11.1 TOEPASSELIJK RECHT. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de Intermediair partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien de wederpartij woonachtig of gevestigd is in het buitenland. De Voorwaarden zijn beëdigd vertaald. In het geval van een onduidelijkheid of schijnbare tegenstrijdigheid, prevaleert steeds de Nederlandse versie.

11.2 GESCHILLEN. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om een geschil in onderling overleg te beslechten.

11.3 KENNISGEVINGEN. Alle kennisgevingen, waaronder klachten, annuleringen en ontbindingen die de Verhuurder/Verkoper of Aanbieder aan Intermediair wenst te doen of dient te doen op grond van deze Voorwaarden, dienen schriftelijk, binnen een termijn van 7 werkdagen na het ontstaan / kennisnemen van de feiten en/of omstandigheden waarop de klacht is gebaseerd en/of de kennisgeving betrekking heeft, te worden gedaan.

11.4 OVERDRACHT. Het is niet toegestaan de Overeenkomst over te dragen aan derden of anderszins te verhandelen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk door Intermediair anders is overeengekomen.

11.5 VINDPLAATS WIJZIGINGEN VAN DE VOORWAARDEN. De Voorwaarden worden door Intermediair op verzoek aan de Verhuurder /Verkoper of Aanbieder kosteloos per e-mail toegezonden. Van toepassing is steeds de meest recente versie dan wel de versie zoals deze gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

VissenOp1